Declaratii de avere/interese

Budica Violeta

Budici Stelian

Calinoiu Marius

Ciobanu Maria

Daogaru Constantin

Dragota Dumitru

Golfita Sorin Gheorghe

Lupu Marius Romulus

Macreanu Valeriu

Nedelcu Nicu

Obleaga Ion

Pogonaru Nicolae

Popescu Mircea

Popescu Natalia

Serban Nicolae

Declaratii de avere 

Declaratie de avere – Budica Violeta

Declaratie de avere – Lupu Marius Romulus

Declaratie de avere – Obleaga M Ion

Declaratie de avere – Popescu Mircea

Declaratie de avere – Popescu Natalia

Declaratii de interese 

Declaratie de interese – Budica Violeta

Declaratie de interese – Lupu Marius Romulus

Declaratie de interese – Popescu Mircea

Declaratie de interese – Popescu Natalia

Declaratii de avere

Declaratie de avere – Budici Stelian

Declaratie de avere – Catanescu Alexandru

Declaratie de avere – Ciobanu Maria

Declaratie de avere – Daogaru Constantin

Declaratie de avere – Dragota Dumitru

Declaratie de avere – Macreanu Valeriu

Declaratie de avere – Nedelcu Nicu

Declaratie de avere – Serban Nicolae

Declaratie de avere – Traistaru Costel

Declaratie de avere – Zaficu Nicolae

Declaratii de interese 

Declaratie de interese – Budici Stelian

Declaratie de interese – Catanescu Alexandru

Declaratie de interese – Daogaru Constantin

Declaratie de interese – Dragota Dumitru

Declaratie de interese – Macreanu Valeriu

Declaratie de interese – Nedelcu Nicu

Declaratie de interese – Obleaga M Ion

Declaratie de interese – Serban Nicolae

Declaratie de interese – Traistaru Costel

Declaratie de interese – Zaficu Nicolae